• ქართული
  • English
  • q

    კორპორაციული ფინანსები

    კომპანიებს, რომლებიც ორიენტირებული არიან სწრაფ ზრდაზე, „კაუკასუს კაპიტალი“ დაეხმარება კაპიტალის მოზიდვაში წილობრივი და სასესხო ფასიანი ქაღალდების განთავსების გზით. ჩვენი მომსახურება გულისხმობს ინვესტიციების მოზიდვასთან დაკავშირებით კონსულტაციების გაწევას, ემისიის მომზადებას და განხორციელებას და ფასიანი ქაღალდების პირველად განთავსებას საჯარო და არასაჯარო შეთავაზების გზით.

    შერწყმები და შესყიდვები

    „კაუკასუს კაპიტალი“ სტრატეგიულ რჩევებს სთავაზობს შერწყმებისა და შესყიდვების ტიპის კორპორაციული ტრანზაქციის მონაწილეებს. ასევე კონსულტაციას ვუწევთ კომპანიებს, რომლებიც ახორციელებენ კორპორაციულ რესტრუქტურიზაციას.